Co je to AKCIE

Co je to AKCIE

Akcie je cenný papír, ke kterému se vážou práva akcionáře jako společníka. Tato práva dovolují vlastníkovi akcie, aby se podílel na řízení společnosti, jejím zisku a také na likvidačním zůstatku v případě zániku společnosti. Akcie je cenina a jako taková by měla být chráněna proti padělání. Takovéto ceniny se tisknou v chráněném režimu kontroly a používají se materiály, které nejdou volně získat. Podobně, jako např. při tisku bankovek.

V České republice ale bohužel doposud není platný zákon, který by ukládal povinnost tisknout akcie v ceninové podobě. A tak akcie některých společností, které nepovažují akcie za důležitý dokument, si může každý vytisknout doma na běžné tiskárně. Přitom se jedná o nejvyšší doklad společnosti a zároveň jediný doklad, který opravňuje akcionáře k výkonu jeho práv. Spousta bank v dnešní době odmítá přijmout jako zástavu neceninové cenné papíry.

Co nákupem akcie získáte?

Nákupem akcie se stáváte akcionářem. Tedy částečným vlastníkem společnosti, do jejíchž akcií jste investovali. I když si zakoupíte třeba jen jednu jedinou akcii společnosti APPLE, DELL, ČEZ, KB nebo MONETA, máte nárok na výplatu dividendy – podílu ze zisku.

Kromě toho, že vás akcie opravňuje k tomu, abyste se podíleli na zisku společnosti, můžete se účastnit také řízení společnosti mimo jiné na příklad tím, že budete oprávněn hlasovat na valné hromadě.

Kapitál akciové společnosti vzniká emisí akcií a jejich prodejem na trhu. Zpočátku se akcie vydávají za jejich nominální hodnotu. Ta je na akcii vyznačena. Pokud jde o akcii, která je zaknihována elektronicky, je její cena oficiálně určena. Mimo to existují také akcie, které nemají vyznačenou nominální hodnotu.

Dělení akcií

Z hlediska podoby

Z hlediska podoby se akcie dělí na akcie listinné, tedy fyzické listiny, a na akcie zaknihované, tedy se zápisem v evidenci.

Z hlediska formy

Z hlediska formy se akcie dělí na akcie na jméno a akcie na majitele. Liší se tím, že akcie na jméno je vydávána na jméno určité osoby, ať už fyzické či právnické. Oproti tomu držitel akcie na majitele je pro společnost anonymní.

Z hlediska druhu

Podle tohoto kritéria se akcie dělí na zakladatelské, kmenové, prioritní, zaměstnanecké a zlaté.

Čím se řídí cena akcie

Cena akcie se v zásadě řídí nabídkou a poptávkou jako u ostatních komodit.

Burzy akcií online

Informační servery